Krok 1 (część 1) Projekt technologiczny obiektu

Krok 1 (część 1) Projekt technologiczny obiektu

Krok 1 (część 1) – Projekt technologiczny obiektu

Projekt technologiczny obiektu to specyficzna dokumentacja.

Nie występuje ona jako bezwzględny formalny wymóg projektu budowlanego. Nie mówi o nim ustawa Prawo Budowlane,  Jednak bez tej dokumentacji wykonanie projektu budowlanego obiektu przemysłowego, jest praktycznie niemożliwe.

Wszystkie opinie rzeczoznawców do dokumentacji projektu budowlanego i wchodzących w jego skład projektów branżowych, wydawane są pod kątem zgodności wprowadzonych rozwiązań z obowiązującymi przepisami i … projektem technologicznym !

Zapisy w dokumentacji technologicznej decydują o tym jakie rozwiązania branżowe w zakresie kanalizacji, instalacji elektrycznej, wentylacji, ogrzewania, ścian i podłóg pojawią się w obiekcie. To projekt technologiczny klasyfikuje strefy zagrożenia mikrobiologicznego, pomieszczeń i jednocześnie określa rodzaj wprowadzonych zabezpieczeń. Technologia w formie opracowania dokumentacyjnego wyznacza w efekcie koszt budowy obiektu i jego instalacji wewnętrznych poprzez wytyczne do projektów branżowych. Nie zastępuje projektów branżowych ustala jedynie zasady zastosowanych rozwiązań. Wskazuje poziom wymaganych temperatur w pomieszczeniach, ilość powietrza dla wentylacji pomieszczeń itd.

Zapisy z dokumentacji technologicznej pozwalają określić zapotrzebowania na media i w efekcie wystąpić o warunki zasilania dla planowanego obiektu. Właściwie to dane z projektu technologicznego pozwalają wypełnić wniosek o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

W trakcie prac projektowych na dokumentacją budowlaną wyznacznikiem działań wszystkich projektantów branżowych jest technologia. Cała koordynacja prac zespołu prowadzona jest przez architekta czy inżyniera budowlanego w taki sposób aby spełnione zostały przede wszystkim wymogi określone przez technologa. Gdy problemy techniczne wykraczające poza wiedzę projektantów branżowych,  wymagają szybkiego dopasowania innego dostępnego rozwiązania technologicznego dla projektowanego obiektu potrzebny jest i na tym etapie udział technologa.

Może się  zdarzyć, że z przyczyn finansowych trzeba podjąć decyzję o zmianie wyposażenia czy rozmiarów pomieszczeń. Może się także okazać, że np. fundamenty technologiczne (zasilanie, odprowadzenie itp.) jakiegoś urządzenia kolidują z układem konstrukcyjnym, lub instalacją pod posadzkową obiektu. Decyzję  o usunięciu problemu musi podjąć osoba znająca dostępne rozwiązania techniczne (projektant branżowy) i mająca pewność, że takie zastępcze rozwiązanie nie wywoła wadliwej pracy urządzenia, lub całej linii technologicznej (technolog).

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wyczerpująco odpowiemy na Twoje pytania!

TOP